Uložení logu Apache do mySQL

Petr Wiedemann, 8. březen 2009

Následující program čte řádky z logu Apache a ukládá je do mySQL databáze. Řádky logu očekává ve formátu LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""

Data jsou vkládána uloženou procedurou sp_insert_record_to_http_accesslog do tabulky http_accesslog. Protože program využívá uložené procedury, je nutné použít mySQL od verze 5.

Začněme vytvořením tabulky pro uložení výsledků a uložené procedury.

create table http_accesslog (
 ip varchar(255) NOT NULL,
 client varchar(255) NOT NULL,
 user varchar(255) NOT NULL,
 time datetime NOT NULL default '2007-01-01 00:00:00',
 request text NOT NULL,
 error_code varchar(255) NOT NULL,
 data_size int(11) NOT NULL default '0',
 refer text NOT NULL,
 browser text NOT NULL,
 KEY ip (ip),
 KEY error_code (error_code),
 KEY time (time)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

delimiter $$
drop procedure if exists sp_insert_record_to_http_accesslog$$
create procedure sp_insert_record_to_http_accesslog (in_ip varchar(255),
 in_client varchar(255),
 in_user varchar(255),
 in_time datetime,
 in_request text,
 in_error_code varchar(255),
 in_data_size int(11),
 in_refer text,
 in_browser text)
begin
 if not exists(select * from http_accesslog where ip = in_ip and
 time = in_time and request = in_request) then
 insert into http_accesslog (ip, client, user, time, request, error_code,
 data_size, refer, browser) values (in_ip, in_client, in_user, in_time,
 in_request, in_error_code, in_data_size, in_refer, in_browser);
end if;
end$$
delimiter ;

Program je napsán v C a pro přeložení je nutné mít nainstalovanou knihovnu libmysqlclient. Dalším krokem je tedy zkopírování zdrojáku a uložení do souboru httplog.c.

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <string.h>
#include <mysql/mysql.h>
#include <unistd.h>

#define LOCK_FILE "/tmp/httplog.lock"
#define LOG_ACCESS "/var/log/apache/access_log"
#define LINE_SIZE 32768

#define SQL_CALL_INSERT_RECORD "call sp_insert_record_to_http_accesslog \
 ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s');"

typedef struct
{
 char *ip;
 char *client;
 char *user;
 char *time;
 char *request;
 char *error_code;
 char *data_size;
 char *refer;
 char *browser;
} st_accesslog_line;

st_accesslog_line accesslog_line;
MYSQL *myData = NULL;
static const char *months[] = {
 "Jan", "-01-",
 "Feb", "-02-",
 "Mar", "-03-",
 "Apr", "-04-",
 "May", "-05-",
 "Jun", "-06-",
 "Jul", "-07-",
 "Aug", "-08-",
 "Sep", "-09-",
 "Oct", "-10-",
 "Nov", "-11-",
 "Dec", "-12-",
 NULL, NULL
};

int connect2db()
{
 int ret = 0;
 MYSQL *myRealConnectResult;
 myData = mysql_init((MYSQL*) 0);
 assert(myData);

 myRealConnectResult = mysql_real_connect(myData,
                      "localhost", "user", "password",
                      NULL, MYSQL_PORT, NULL, 0 );
 if (!myRealConnectResult)
 {
  printf("%s\n", mysql_error(myData));
  ret = 1;
 }

 if (mysql_select_db(myData, "pristupy"))
 {
  printf("%s\n", mysql_error(myData));
  mysql_close(myData);
  myData = NULL;
  ret = 1;
 }

 return ret;
}

void addescapes(char *line)
{
 int srcpos = 0, dstpos = 0;
 int size = strlen(line);
 if (!size)
  return;

 char *buffer = malloc(size*2);
 assert(buffer);

 while (line[srcpos])
 {
  if ((line[srcpos] == '\\') || (line[srcpos] == '\'') || (line[srcpos] == '"'))
   buffer[dstpos++] = '\\';
  buffer[dstpos++] = line[srcpos++];
 }
 buffer[dstpos++] = 0;

 if (dstpos < LINE_SIZE)
  strcpy(line, buffer);

 free(buffer);
}

// z textu ve formatu [05/Aug/2007:10:21:12 +0200]
// vrati 2007-08-05 10:21:12
void extractdate(char *src, char *dst)
{
 int i, dstpos = 0;
 char month[4];

 // rok
 for (i = 8; i < 12; i++)
  dst[dstpos++] = src[i];
 dst[dstpos++] = 0;

 // mesic
 for (i = 0; i < 3; i++)
  month[i] = src[i+4];
 month[i] = 0;

 i = 0;
 while (months[i] != NULL)
 {
  if (!strcmp(months[i], month))
  {
   strcat(dst, months[i+1]);
   break;
  }
  else i += 2;
 }

 // den
 dstpos = strlen(dst);
 for (i = 1; i < 3; i++)
  dst[dstpos++] = src[i];
 dst[dstpos++] = ' ';

 // cas
 for (i = 13; i < 21; i++)
  dst[dstpos++] = src[i];
 dst[dstpos++] = 0;
}

// rozseka radek na casti, oddelene mezerami.
// texty v uvozovkach jsou brany jako jedna cast.
void parseline_accesslog(char *line)
{
 int stop = 0, linepos = 0, part = 0, bufferpos = 0;
 char inquotation = 0, firstquote = 0, inparent = 0;
 char *buffer = malloc(LINE_SIZE);
 assert(buffer);

 while (!stop)
 {
  if (line[linepos] == 0)
   stop = 1;
  else
  {
   // kontrola uvozovek
   if ((line[linepos] == '"') && line[linepos-1] != '\\')
   {
    if (inquotation == 0)
     firstquote = 1;
    inquotation = ~inquotation & 1;
   }

   // zkopirovani znaku v textu mezi uvozovkami
   if (inquotation)
   {
    // vyhozeni prvnich uvozovek
    if (firstquote)
     firstquote = 0;
    else
     buffer[bufferpos++] = line[linepos];
   }
   else
   {
    if (((line[linepos] == ' ') || (line[linepos+1] == 0)) && !inparent)
    {
     buffer[bufferpos++] = 0;

     // ulozeni hodnot z radku logu
     switch (part)
     {
      case 0:
       strcpy(accesslog_line.ip, buffer);
       break;
      case 1:
       strcpy(accesslog_line.client, buffer);
       break;
      case 2:
       strcpy(accesslog_line.user, buffer);
       break;
      case 3:
       extractdate(buffer, accesslog_line.time);
       break;
      case 4:
       strcpy(accesslog_line.request, buffer);
       break;
      case 5:
       strcpy(accesslog_line.error_code, buffer);
       break;
      case 6:
       strcpy(accesslog_line.data_size, buffer);
       break;
      case 7:
       strcpy(accesslog_line.refer, buffer);
       break;
      case 8:
       strcpy(accesslog_line.browser, buffer);
       break;
     }
     bufferpos = 0;
     part++;
    }
    else
    {
     if (line[linepos] != '"')
     {
      if ((line[linepos] == '[') && !inparent)
       inparent = 1;
      buffer[bufferpos++] = line[linepos];
      if ((line[linepos] == ']') && inparent)
       inparent = 0;
     }
    }
   }
  }
  linepos++;
 }

 free(buffer);
}

void process_accesslog(FILE *f)
{
 char *line = malloc(LINE_SIZE);
 assert(line);

 while(fgets(line, LINE_SIZE, f) != NULL)
 {
  // pro jistotu
  line[LINE_SIZE-1] = 0;

  int linelen = strlen(line);
  if (linelen > 4096)
   continue;

  parseline_accesslog(line);

  addescapes(accesslog_line.ip);
  addescapes(accesslog_line.client);
  addescapes(accesslog_line.user);
  addescapes(accesslog_line.time);
  addescapes(accesslog_line.request);
  addescapes(accesslog_line.error_code);
  addescapes(accesslog_line.data_size);
  addescapes(accesslog_line.refer);
  addescapes(accesslog_line.browser);

  sprintf(line, SQL_CALL_INSERT_RECORD,
      accesslog_line.ip,
      accesslog_line.client,
      accesslog_line.user,
      accesslog_line.time,
      accesslog_line.request,
      accesslog_line.error_code,
      accesslog_line.data_size,
      accesslog_line.refer,
      accesslog_line.browser);

  if (mysql_query(myData, line))
   printf("%s\n", mysql_error(myData));
 }

 free(line);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
 int ret = EXIT_SUCCESS;
 FILE *f_access, *f_lock;

 // kontrola, jestli jiz neni program spusten
 f_lock = fopen(LOCK_FILE, "r");
 if (f_lock)
 {
  // soubor se podarilo otevrit
  // program se ukonci
  fclose(f_lock);
  printf("httplog: lockfile already exists\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }
 else
 {
  // lockfile nebyl otevren. zkusime ho vytvorit
  f_lock = fopen(LOCK_FILE, "w");
  if (f_lock)
  {
   // lockfile vytvoren
   fclose(f_lock);
  }
  else
  {
   // chyba pri vytvareni lockfile
   printf("httplog: can't create lockfile\n");
   return EXIT_FAILURE;
  }
 }

 // spojeni na mySQL databazi
 if (connect2db())
  return(EXIT_FAILURE);

 // alokace promenych pro ulozeni informaci z logu
 char *accessline_ip = malloc(LINE_SIZE);
 assert(accessline_ip);
 char *accessline_client = malloc(LINE_SIZE);
 assert(accessline_client);
 char *accessline_user = malloc(LINE_SIZE);
 assert(accessline_user);
 char *accessline_time = malloc(LINE_SIZE);
 assert(accessline_time);
 char *accessline_request = malloc(LINE_SIZE);
 assert(accessline_request);
 char *accessline_error_code = malloc(LINE_SIZE);
 assert(accessline_error_code);
 char *accessline_data_size = malloc(LINE_SIZE);
 assert(accessline_data_size);
 char *accessline_refer = malloc(LINE_SIZE);
 assert(accessline_refer);
 char *accessline_browser = malloc(LINE_SIZE);
 assert(accessline_browser);

 // prirazeni do struktury accesslog_line
 accesslog_line.ip = accessline_ip;
 accesslog_line.client = accessline_client;
 accesslog_line.user = accessline_user;
 accesslog_line.time = accessline_time;
 accesslog_line.request = accessline_request;
 accesslog_line.error_code = accessline_error_code;
 accesslog_line.data_size = accessline_data_size;
 accesslog_line.refer = accessline_refer;
 accesslog_line.browser = accessline_browser;

 f_access = fopen(LOG_ACCESS, "r");
 if (f_access)
 {
  process_accesslog(f_access);
  fclose(f_access);
 }
 else
 {
  printf("can't open file %s\n", LOG_ACCESS);
  ret = EXIT_FAILURE;
 }

 if (myData)
  mysql_close(myData);

 free(accessline_ip);
 free(accessline_client);
 free(accessline_user);
 free(accessline_time);
 free(accessline_request);
 free(accessline_error_code);
 free(accessline_data_size);
 free(accessline_refer);
 free(accessline_browser);

 // smazani lockfile
 unlink(LOCK_FILE);

 return ret;
}

V konzoli spustit gcc -Wall -lmysqlclient -o httplog httplog.c a tím vytvořit spustitelný soubor. Ten potom stačí periodicky spouštět, například každou hodinu.