Použití funkcí GetOpenFileName a GetSaveFileName

Petr Wiedemann, 27. únor 2009

Funkce GetOpenFileName a GetSaveFileName z knihovny commdlg.dll slouží ke zobrazení dialogu pro výběr souborů. Při psaní aplikací ve Visual Studiu 6 se mi ale nikdy nelíbil vzhled dialogu otevřeného třídou CFileDialog. Použití této třídy je jednodušší, ale na rozdíl od ní jsou dialogy funkcí GetOpenFileName a GetSaveFileName přímo součástí knihoven operačního systému a jejich vzhled je s každou verzí Windows trochu odlišný. Chování funkcí je ovlivněno strukturou OPENFILENAME. Následující krátké ukázky slouží pro výběr souboru k otevření a uložení.

Pro určení vlastníka dialogu je nutné vyplnit ofn.hwndOwner ukazatelem okna, ze kterého je funkce volána. Může být i NULL, potom ale zobrazený dialog neví, komu patří a okno, ze kterého je volaný je možné aktivovat i při zobrazeném dialogu pro výběr souboru.

GetOpenFileName

BOOL getopenname(char *filename, HWND hwndOwner)
{
 OPENFILENAME ofn;
 TCHAR chFile[_MAX_PATH];
 lstrcpy(chFile, "");
 ZeroMemory(&ofn, sizeof(OPENFILENAME));
 ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME);
 ofn.lpstrFile = chFile;
 ofn.hwndOwner = hwndOwner;
 ofn.nMaxFile = sizeof(chFile);
 ofn.lpstrFilter = TEXT("Textové soubory (*.txt)\0*.txt\0Všechny soubory (*.*)\0*.*\0");
 ofn.nFilterIndex = 1;
 ofn.Flags = OFN_PATHMUSTEXIST | OFN_FILEMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY;

 if(GetOpenFileName(&ofn))
 {
  lstrcpy(filename, chFile);
  return TRUE;
 }

 return FALSE;
}

GetSaveFileName

BOOL getsavename(char *filename, HWND hwndOwner)
{
 OPENFILENAME ofn;
 TCHAR szFileName[MAX_PATH] = TEXT("");

 szFileName[0] = '\0';
 ZeroMemory(&ofn, sizeof(ofn));
 ofn.lStructSize = sizeof(ofn);
 ofn.hwndOwner = hwndOwner;
 ofn.lpstrFilter = TEXT("Textové soubory (*.txt)\0*.txt\0Všechny soubory (*.*)\0*.*\0");
 ofn.lpstrFile = szFileName;
 ofn.nMaxFile = MAX_PATH;
 ofn.Flags = OFN_OVERWRITEPROMPT;
 ofn.lpstrDefExt = "txt";

 if(GetSaveFileName(&ofn))
 {
  lstrcpy(filename, szFileName);
  return TRUE;
 }

 return FALSE;
}