mailarch - vytvoření a odeslání zip archívu emailem

Petr Wiedemann, 29. květen 2010

Mailarch je program pro příkazový řádek, který umí vytvořit zip archív a odeslat jej emailem. Pro spuštění potřebuje nainstalovaný Microsoft .NET Framework, minimálně ve verzi 3.5.

V programu jsou použity následující komponenty:

 • knihovna DotNetZip pro kompresi do ZIP formátu
 • parser NDesk.Options pro zpracování vstupních parametrů programu

Povinné parametry pro spuštění programu

 • -l, --list
  Textový soubor v kódování UTF-8 se seznamem soborů nebo adresářů, které chcete přidat do zip archívu. Každý záznam musí být na samostatném řádku. Komentáře v soboru musí začínat znakem „#”.
 • -s, --smtp
  Adresa SMTP serveru, přes který bude zpráva doručena.
 • -f, --from
  Adresa odesílatele.
 • -t, --to
  Adresa příjemce.
 • -a, --archive
  Jméno archívu, který má být vytvořen. Tento soubor bude uložen v příloze zprávy a zadané jméno bude použito i pro předmět emailu.

Volitelné parametry pro spuštění programu

 • -p, --password
  Heslo, které bude použito pro vytvoření archívu.
 • -ssl
  Třída SmtpClient využije SSL pro odeslání dat. Podmínkou je, aby SMTP server podporoval šifrované spojení.
 • -dc
  Třída SmtpClient použije uživatelské jméno a heslo uživatele, pod kterým je program spuštěn, pro přihlášení k SMTP serveru.

Příklad použití:
mailarch.exe -l pokus.txt -s mail.example.com -f from@example.com -t to@example.com -a pokus.zip

Soubory ke stažení

Zdrojový kód

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Net.Mail;
using System.Globalization;
using Ionic.Zip;

namespace mailarch
{
  class MailArch
  {
    private AppArguments args;
    private StringBuilder messages = new StringBuilder();
    private string temp_file;

    public MailArch(AppArguments app_arg)
    {
      this.args = app_arg;
    }

    public void Start()
    {
      FileStream fs = null;

      // Otevreni seznamu souboru a adresaru.
      try
      {
        using (StreamReader zip_files = new StreamReader(args.file_list))
        {
          using (ZipFile zip = new ZipFile())
          {
            // Znakova sada konzole.
            int oem_cp = CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.OEMCodePage;
            zip.ProvisionalAlternateEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(oem_cp);

            // Uroven komprese.
            zip.CompressionLevel = Ionic.Zlib.CompressionLevel.BestCompression;

            // Ulozeni hesla pro archiv.
            if (!String.IsNullOrEmpty(args.password))
              zip.Password = args.password;

            // Zpracovani vsech radku ze souboru.
            string line;
            while ((line = zip_files.ReadLine()) != null)
            {
              line = line.Trim();

              // Preskoceni prazdnych radek nebo komentaru.
              if (line.Length == 0 || line.StartsWith("#"))
                continue;

              // Kontrola, jestli je zaznam soubor nebo adresar.
              if (File.Exists(line))
              {
                DisplayMessage("Zipping file " + line);
                zip.AddFile(line);
              }
              else if (Directory.Exists(line))
              {
                string path = Path.GetFullPath(line);
                DisplayMessage("Zipping directory " + path);
                zip.AddDirectory(line, path);
              }
              else
              {
                DisplayMessage("List entry " + line + " not found");
              }
            }

            // Vytvoreni archivu v docasnem souboru.
            temp_file = Path.GetTempFileName();
            zip.Save(temp_file);
          }
        }

        // Odeslani souboru v priloze.
        DisplayMessage("Creating new message");
        MailMessage message = new MailMessage(args.sender, args.recipient);
        message.Subject = args.archive;

        DisplayMessage("Adding attachment " + args.archive);
        fs = new FileStream(temp_file, FileMode.Open, FileAccess.Read);
        message.Attachments.Add(new Attachment(fs,
          args.archive,
          System.Net.Mime.MediaTypeNames.Application.Octet));

        message.Body = messages.ToString();

        DisplayMessage("Sending message");
        SmtpClient client = new SmtpClient(args.smtp_server);
        client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
        client.UseDefaultCredentials = args.default_credentials;
        client.EnableSsl = args.ssl;
        client.Send(message);

        fs.Close();
        fs = null;

        DisplayMessage("Message sent");
      }
      catch (Exception e)
      {
        DisplayMessage(e.Message);
      }
      finally
      {
        try
        {
          if (fs != null)
            fs.Close();

          // Smazani docasneho souboru.
          if (!String.IsNullOrEmpty(temp_file) && File.Exists(temp_file))
            File.Delete(temp_file);
        }
        catch
        {
        }
      }
    }

    private void DisplayMessage(string message)
    {
      string time = DateTime.Now.ToString();

      messages.AppendLine(time + ": " + message);
      Console.WriteLine(time + ": " + message);
    }
  }
}