C# singleton pro přístup k více mySQL databázím

Petr Wiedemann, 4. duben 2009

Při psaní aplikací v C# jsem se ze začátku setkával s problémem, jak přistupovat k mySQL databázi z více tříd v programu. V C# neexistují globální proměnné, jako je tomu například v C++. Pokud máme v aplikaci například více oken odvozených od třídy Form a každé z nich musí komunikovat s databází, nemůžeme se spolehnout na globální instanci MySqlConnection, protože ve stylu C++ jí nevytvoříme. Jednou z možností, jak se spojit s databází je vytvořit si k ní nové spojení při každém otevření okna. Tento způsob ale asi nebude moc efektivní, přeci jen inicializace spojení k serveru stojí nějaký čas a asi je zbytečné, když bude mít jedna aplikace aktivní 3 spojení s databází. Pro tento problém si můžeme vytvořit singleton třídu, která bude uchovávat pole všech použitých MySqlConnection objektů.

Vytvoříme si tedy třídu ConnectionPool s následujícími vlastnostmi:

 • poskytuje statickou metodu Instance, kterou stačí zavolat jen jednou před 1. použití a která vytvoří instanci samotné třídy
 • nabízí metodu GetConnection, kterou získáme objekt třídy MySqlConnection z pole
 • metodou AddConnection přidáme do pole nové spojení k databázi

Třída ConnectionPool vnitřně pracuje s polem tříd SingleConnection, která si udržuje objekt MySqlConnection a která sama zajišťuje spojení s databázovým serverem. Při neúspěchu vrací zpět informaci o chybě Message z vyjímky MySqlException.

Nejprve tedy vytvoříme třídu SingleConnection, se kterou budeme následně pracovat. Obsahuje pouze konstruktor, vlastnost IsConnectionOpen a 2 proměnné. Proměnné, které budeme potřebovat jsou objekty tříd MySqlConnection, který udržuje spojení k mySQL a String který obsahuje popis chyby, pokud selže volání metody Open třídy MySqlConnection. Konstruktoru předáváme adresu mySQL serveru, jméno uživatele, heslo, název databáze, příkaz, který se má provést po úspěšném připojení k serveru a případný suffix, který se připojí ke ConnectionStringu.

Implementace třídy SingleConnection

Parametry konstruktoru dbInitCommand a dbConnectionStringSuffix si zaslouží trochu vysvětlení.

 • dbInitCommand se provede při úspěšném spojení s databází. Využít se může například pro určení znakové sady klienta. Například set names cp1250;
 • dbConnectionStringSuffix se zase připojí ke ConnectionStringu ještě před voláním metody Open třídy MySqlConnection. Například CharSet=latin2;

Výpis třídy SingleConnection:

class SingleConnection
{
 public MySqlConnection Connection = null;
 public String ConnectionErrorString = "";

 public SingleConnection(String dbServer,
  String dbUser, String dbPassword, String dbDatabase,
  String dbInitCommand, String dbConnectionStringSuffix)
 {
  if (IsConnectionOpen)
   Connection.Close();

  ConnectionErrorString = "";
  String connStr = String.Format("server={0}; user id={1}; password={2}; database={3}; pooling=false;",
   dbServer, dbUser, dbPassword, dbDatabase);
  connStr += dbConnectionStringSuffix;

  try
  {
   Connection = new MySqlConnection(connStr);
   Connection.Open();

   if (dbInitCommand.Length > 0)
   {
    MySqlCommand cmdIniCP = new MySqlCommand(dbInitCommand, Connection);
    cmdIniCP.ExecuteNonQuery();
   }
  }
  catch (MySqlException ex)
  {
   ConnectionErrorString = ex.Message;
   if (Connection != null)
   {
    Connection.Close();
    Connection = null;
   }
  }
 }

 public bool IsConnectionOpen
 {
  get
  {
   if (Connection == null)
    return false;

   if (Connection.State == System.Data.ConnectionState.Open)
    return true;
   else
    return false;
  }
 }
}

Vlastnost IsConnectionOpen pouze zkontroluje, jestli existuje objekt MySqlConnection a jestli je jeho stav roven System.Data.ConnectionState.Open. Je následně využitá třídou ConnectionPool.

Implementace třídy ConnectionPool

ConnectionPool udržuje seznam aktivních spojení k databázím v poli Connections, které je tvořeno třídou Dictionary.

static Dictionary<String, SingleConnection> Connections = new Dictionary<String,
SingleConnection>();

Před 1. použitím třídy musíme zavolat její metodu Instance, která vytvoří novou instanci ConnectionPool ale pouze v případě, že ještě neexistuje. Všechny metody třídy ConnectionPool jsou statické. Mimo Instance máme ještě k dispozici metodu GetConnection, která vrací objekt typu MySqlConnection z pole Connections. Další dostupnou metodou je AddConnection, která zajistí vytvoření nového spojení k databázi, pokud ještě neexistuje.

Výpis třídy ConnectionPool:

public class ConnectionPool
{
  static readonly object padlock = new object();
  static ConnectionPool instance = null;
  static Dictionary<String, SingleConnection> Connections = new Dictionary<String, SingleConnection>();

  // jedina instance tridy ConnectionPool spolecna celemu programu
  public static ConnectionPool Instance
  {
    get
    {
      lock (padlock)
      {
        if (instance == null)
        {
          instance = new ConnectionPool();
        }

        return instance;
      }
    }
  }

  // konstruktor tridy volany pri 1. pouziti vlastnosti Instance
  private ConnectionPool()
  {
    // odstraneni vsech spojeni na databazi v poli
    Connections.Clear();
  }

  // escape uvozovek a stredniku
  static public String EscapeData(String srcStr)
  {
    String retStr = srcStr.Trim();
    retStr = retStr.Replace("\\", "\\\\");
    retStr = retStr.Replace("'", "\\'");
    retStr = retStr.Replace("\"", "\\\"");

    return retStr;
  }

  // vraci MySqlConnection urciteho spojeni
  static public MySqlConnection GetConnection(String ConnectionName)
  {
    MySqlConnection conn = null;
    try
    {
      conn = Connections[ConnectionName].Connection;
    }
    catch (KeyNotFoundException)
    {
      return null;
    }
    return conn;
  }

  // vytvori nove spojeni s mySQL v poli
  static public MySqlConnection AddConnection(String ConnectionName,
    String ConnectionServer, String ConnectionUser,
    String ConnectionPassword, String ConnectionDatabase,
    String ConnectionInitCommand, String ConnectionConnectionStringSuffix,
    out String ErrorString)
  {
    ErrorString = "";
    // test, jestli toto spojeni jiz existuje
    MySqlConnection conn = GetConnection(ConnectionName);
    if (conn == null)
    {
      // vytvoreni noveho
      SingleConnection singConn = new SingleConnection(ConnectionServer,
        ConnectionUser, ConnectionPassword, ConnectionDatabase,
        ConnectionInitCommand, ConnectionConnectionStringSuffix);
      // vyskytla se chyba?
      if (singConn.ConnectionErrorString.Length > 0)
      {
        // ulozeni popisu chyby
        ErrorString = singConn.ConnectionErrorString;
        // funkce vraci null (nastaveno vysledkem volani funkce GetConnection(ConnectionName))
      }
      else
      {
        // pridani noveho spojeni do pole
        Connections.Add(ConnectionName, singConn);
        conn = GetConnection(ConnectionName);
      }
    }

    return conn;
  }
}

Použití v aplikaci

Mějme 2 WinFrom třídy Form1 a Form2. Form1 je hlavní okno aplikace a Form2 je z ní volán. Celá aplikace potřebuje spojení ke 2 databázím. Ve Form1 zavoláme při startu metodu Instance a Connect2Databases.

using Wiedemann;
public class Form1 : Form
{
 private ConnectionPool ConnectionPoolInstance = ConnectionPool.Instance;

 // konstruktor tridy
 public Form1()
 {
  InitializeComponent();

  if (!Connect2Databases())
  {
   throw new Wiedemann.ConnectionFailedException();
  }

  LoadSomeRecordsFromDatabase();
 }

 // spojeni k databazim
 bool Connect2Databases()
 {
  String ErrorString;

  MySqlConnection conn1 = ConnectionPool.AddConnection("spojeni_k_databazi_1",
    "server1", "uzivatel1",
    "heslo1", "databaze1",
    "", "CharSet=latin2;",
    out ErrorString);
  if (ErrorString.Length > 0)
  {
    MessageBox.Show(ErrorString);
    return false;
  }

  MySqlConnection conn2 = ConnectionPool.AddConnection("spojeni_k_databazi_2",
    "server2", "uzivatel2",
    "heslo2", "databaze2",
    "", "",
    out ErrorString);
  if (ErrorString.Length > 0)
  {
    MessageBox.Show(ErrorString);
    return false;
  }

  return true;
 }

 // nacteni zaznamu z databaze
 void LoadSomeRecordsFromDatabase()
 {
  MySqlConnection connection = ConnectionPool.GetConnection("spojeni_k_databazi_1");
  if (connection != null)
  {
   String query = "select bool_column, string_column from table";
   MySqlCommand commLoad = new MySqlCommand(query, connection);
   MySqlDataReader reader = commLoad.ExecuteReader();

   while (reader.Read())
   {
    if (reader.GetBoolean(0))
     MessageBox.Show(reader.GetString(1));
   }

   reader.Close();
  }
 }

 // funkce volana pri stisku tlacitka buttonForm2, ktera otevre nasi Form2
 private void buttonForm2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
  using (Form2 form2 = new Form2())
  {
   form2.ShowDialog(this);
  }
 }
}

V naší třídě Form2 již Instance volat nemusíme. Následující příklad načte data z druhé databáze.

using Wiedemann;
public class Form2 : Form
{
 // konstruktor tridy
 public Form2()
 {
  InitializeComponent();
  LoadOtherRecordsFromDatabase();
 }

 // nacteni zaznamu z druhe databaze
 void LoadOtherRecordsFromDatabase()
 {
  MySqlConnection connection = ConnectionPool.GetConnection("spojeni_k_databazi_2");
  if (connection != null)
  {
   String query = "select bool_column, string_column from other_table";
   MySqlCommand commLoad = new MySqlCommand(query, connection);
   MySqlDataReader reader = commLoad.ExecuteReader();

   while (reader.Read())
   {
    if (reader.GetBoolean(0))
     MessageBox.Show(reader.GetString(1));
   }

   reader.Close();
  }
 }
}

Zdrojový soubor třídy: