CNetworkCommunication - UDP v MFC

Petr Wiedemann, 14. březen 2009

CNetworkCommunication je třída odvozená z CAsyncSocket, napsaná pro příjem a vysílání paketů protokolem UDP. Je závislá na funkcích MFC. Před jejím použitím je třeba zavolat funkci AfxSocketInit(), například při spuštění aplikace ve funkci InitInstance().

K použití jsou funkce:

bool InitializeInterface(UINT port);
int ReceiveData(BYTE *p_buffer, DWORD bufferSize, DWORD *p_readed);
int TransmitData(BYTE *p_buffer, DWORD n_count, CString address, UINT port, DWORD *p_wrote);

V souboru NetworkCommunication.h jsou definovány hodnoty pro maximální čas (ms), který čeká funkce ReceiveData na příchozí data a jejich návratové hodnoty.

#define NW_MAX_RESPONSE_TIME 500
#define NW_ALL_OK 0x00
#define NW_NO_DATA_IN_QUEUE 0x01
#define NW_IO_ERROR 0x03

Pro příjem a posílání dat je nejprve nutné zavolat funkci InitializeInterface, která inicializuje sokety pro příjem a vysílání. Parametr port určuje, ze kterého portu budou čtena data.

bool CNetworkCommunication::InitializeInterface(UINT port)
{
 // vytvoreni soketu this (prijem)
 if(!Create(port, SOCK_DGRAM, FD_READ))
  return false;
 BOOL bMultipleApps = TRUE;
 SetSockOpt(SO_REUSEADDR, (void*)&bMultipleApps, sizeof(BOOL), SOL_SOCKET);

 // nastaveni velikosti prichoziho bufferu
 int iBufferSize = 131072;
 BOOL bRet = SetSockOpt(SO_RCVBUF, (void*)&iBufferSize, sizeof(int), SOL_SOCKET);
 ASSERT(bRet);

 // vytvoreni soketu pro vysilani
 if(!send.Create(0, SOCK_DGRAM, 0))
 {
  return false;
 }

 return true;
}

Příjem nových dat

Pro získání nových dat slouží funkce ReceiveData se 3 parametry: BYTE *p_buffer, DWORD bufferSize, DWORD *p_readed.

 • BYTE *p_buffer - buffer, kam se uloží nová data
 • DWORD bufferSize - velikost p_buffer
 • DWORD *p_readed - počet dat, uložených v p_buffer

Výpis funkce:

int CNetworkCommunication::ReceiveData(BYTE *p_buffer, DWORD bufferSize, DWORD *p_readed)
{
 DWORD dwLen;
 DWORD dwTick1 = GetTickCount();

l_read_again:
#ifdef LOGGING
 FormatLog(fLogStatus, _T("CNetworkCommunication::ReceiveData - l_read_again label"),
  LOG_NEWLINE | LOG_LOGTIME);
#endif

 if (!IOCtl(FIONREAD, &dwLen))
  return NW_IO_ERROR;

 // test, jestli buffer obsahuje data
 // pokud nejsou data k dispozici, zkousi nacitat max. cas NW_MAX_RESPONSE_TIME
 if (dwLen < 1)
 {
  if ((GetTickCount() - dwTick1) > NW_MAX_RESPONSE_TIME)
   return NW_NO_DATA_IN_QUEUE;
  else
  {
   Sleep(1);
   goto l_read_again;
  }
 }

 // nacteni dat
 int error = ReceiveFrom (p_buffer, bufferSize, senderip, senderport);

#ifdef LOGGING
 // logovani nactenych dat
 DWORD log_counter;
 CString str, str_temp;
 if (error > 0)
 {
  str = _T("CNetworkCommunication::ReceiveData data in ->");

  for (log_counter = 0; log_counter < (DWORD)error; log_counter++)
  {
   str_temp.Format(_T(" 0x%02X"), p_buffer[log_counter]);
   str += str_temp;

   if (iswprint((wint_t)p_buffer[log_counter]))
   {
    str_temp.Format(_T(" (%c)"), p_buffer[log_counter]);
    str += str_temp;
   }
  }

  FormatLog(fLogStatus, str, LOG_NEWLINE | LOG_LOGTIME);
 }
 else
 {
  FormatLog(fLogStatus, _T("CNetworkCommunication::ReceiveData data in -> no data"),
   LOG_NEWLINE | LOG_LOGTIME);
 }
#endif

 if(error == SOCKET_ERROR)
 {
  return NW_IO_ERROR;
 }
 else
 {
  // pocet nactenych dat
  *p_readed = error;
  return NW_ALL_OK;
 }
}

Odesílání dat

Pro odeslání dat je k dispozici funkce TransmitData s 5 parametry: BYTE *p_buffer, DWORD n_count, CString address, UINT port, DWORD *p_wrote.

 • BYTE *p_buffer - buffer, kde jsou data k vyslání
 • DWORD n_count - počet dat v p_buffer
 • CString address - adresa počítače, na který mají být data vyslána
 • UINT port - port, na kterém cílový počítač naslouchá
 • DWORD *p_wrote - počet skutečně vyslaných dat

Výpis funkce:

int CNetworkCommunication::TransmitData(BYTE *p_buffer, DWORD n_count,
 CString address, UINT port, DWORD *p_wrote)
{
 // vyslani dat
 int error = send.SendTo((BYTE*)p_buffer, n_count, port, address);
 if (error == SOCKET_ERROR)
  return NW_IO_ERROR;

#ifdef LOGGING
 // logovani vyslanych dat
 DWORD log_counter;
 CString str, str_temp;
 str = _T("CNetworkCommunication::TransmitData data out ->");
 for (log_counter = 0; log_counter < n_count; log_counter++)
 {
  str_temp.Format(_T(" 0x%02X"), p_buffer[log_counter]);
  str += str_temp;
 }
 FormatLog(fLogStatus, str.GetBuffer(1024), LOG_NEWLINE | LOG_LOGTIME);
 str.ReleaseBuffer();
#endif

 // pocet odeslanych dat
 *p_wrote = error;

 return NW_ALL_OK;
}

Třídu jsem použil v aplikaci, kde se o síťovou komunikaci staralo samostatné vlákno, takže případné zpoždění ve funkci ReceiveData tolik nevadilo. Hlavní vlákno aplikace potom bylo informováno o dostupnosti nových dat pomocí zpráv (SendMessage). Třída samotná asi moc využití nenajde, snad ale poslouží jako příklad pro posílání a příjem dat přes UDP.